Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 128 cuốn
Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I- Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam: Thông qua tư liệu và những diễn biến lịch sử để tái hiện sinh động những sự kiện quan trọng, nổi bật trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến 1969, khẳng định thêm một lần nữa những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng của người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam; Phần II- Danh nhân văn hóa của thời đại: Gồm những bài nghiên cứu, phân tích, chứng minh khoa học về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nêu lên những quan điểm của Người về xây dựng một Đảng cầm quyền tri thức, đạo đức, trong sạch, vững mạnh, tiên tiến… xứng đáng với vai trò lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân đã tin tưởng.
Giá: 245,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại
Tác giả:  Đỗ Hoàng Linh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Đỗ Hoàng Linh
Còn trong kho: 128 cuốn
245,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I- Người Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam: Thông qua tư liệu và những diễn biến lịch sử để tái hiện sinh động những sự kiện quan trọng, nổi bật trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến 1969, khẳng định thêm một lần nữa những cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng của người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam; Phần II- Danh nhân văn hóa của thời đại: Gồm những bài nghiên cứu, phân tích, chứng minh khoa học về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nêu lên những quan điểm của Người về xây dựng một Đảng cầm quyền tri thức, đạo đức, trong sạch, vững mạnh, tiên tiến… xứng đáng với vai trò lịch sử mà Tổ quốc và nhân dân đã tin tưởng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn