Tác giả: Tô Duy Phương
HÓA LÝ KỸ THUẬT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Năm phát hành : 2013 Còn trong kho : 98 cuốn
Chương I. NHIỆT CÔNG VÀ NỘI NĂNG
Chương II. ĐỊNH LUẬT I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Chương III. NHIỆT DUNG, DẪN NHIỆT VÀ NHIỆT PHẢN ỨNG
Chương IV. ĐỊNH LUẬT II VÀ III NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Chương V. CÁC TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI ĐỒNG
Chương VI. CÁC DUNG DỊCH KIM LOẠI ĐỒNG
Chương VII. XỈ LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
Chương VIII. NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ CÁC PHẢN ỨNG GIỮA XỈ VÀ KIM LOẠI LỎNG
Chương IX. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CÁC PHẢN ỨNG KHỬ TRONG KIM LOẠI LỎNG
Chương X. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CÁC QUÁ TRÌNH TẠP CHẤT PHI KIM


Giá: 180,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
HÓA LÝ KỸ THUẬT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
Tác giả:  Tô Duy Phương
Phát hành bởi : NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Tác giả : Tô Duy Phương
Còn trong kho: 98 cuốn
180,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chương I. NHIỆT CÔNG VÀ NỘI NĂNG
Chương II. ĐỊNH LUẬT I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Chương III. NHIỆT DUNG, DẪN NHIỆT VÀ NHIỆT PHẢN ỨNG
Chương IV. ĐỊNH LUẬT II VÀ III NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Chương V. CÁC TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI ĐỒNG
Chương VI. CÁC DUNG DỊCH KIM LOẠI ĐỒNG
Chương VII. XỈ LUYỆN THÉP VÀ HỢP KIM
Chương VIII. NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ CÁC PHẢN ỨNG GIỮA XỈ VÀ KIM LOẠI LỎNG
Chương IX. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CÁC PHẢN ỨNG KHỬ TRONG KIM LOẠI LỎNG
Chương X. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CÁC QUÁ TRÌNH TẠP CHẤT PHI KIM


Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn