Tác giả: Vũ Dương Ninh
Lịch sử quan hệ quốc tế
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 50 cuốn
Nội dung gồm có:

1. Quan hệ quốc tế trong thời kì đầu của lịch sử cận đại
2. Quan hệ quốc tế ở châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên (1789-1815)
3. Quan hệ quốc tế ở châu Âu từ hội nghị Viên đến chiến tranh Pháp - Phổ (1815-1871)
4. Quan hệ quốc tế trong quá trình xâm lược và tranh giành thuộc địa của các nước phương Tây
5. Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh Pháp - Phổ đến kết thúc thế chiến thứ nhất (1871-1918)
6. Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)
7. Quan hệ quốc tế trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Giá: 50,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Lịch sử quan hệ quốc tế
Tác giả:  Vũ Dương Ninh
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : Vũ Dương Ninh
Còn trong kho: 50 cuốn
50,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung gồm có:

1. Quan hệ quốc tế trong thời kì đầu của lịch sử cận đại
2. Quan hệ quốc tế ở châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên (1789-1815)
3. Quan hệ quốc tế ở châu Âu từ hội nghị Viên đến chiến tranh Pháp - Phổ (1815-1871)
4. Quan hệ quốc tế trong quá trình xâm lược và tranh giành thuộc địa của các nước phương Tây
5. Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh Pháp - Phổ đến kết thúc thế chiến thứ nhất (1871-1918)
6. Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)
7. Quan hệ quốc tế trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn