Tác giả: PHƯƠNG LỰU
Lí luận văn học - Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Nội dung gồm có:

Chương 1: Phương thức tồn tại của Văn học- văn bản và tác phẩm
Chương 2: Ngôn từ trong văn bản văn học
Chương 3: Thế giới nghệ thuật, sự kiện, cốt truyện và trần thuật
Chương 4: Nhân vật văn học
Chương 5: Kết cấu tác phẩm văn học
Chương 6: Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn bản
Chương 7: Thể loại tác phẩm văn học
Chương 8: Thơ ca
Chương 9: Truyện và tiểu thuyết
Chương 10: Văn học kịch
Chương 11: Kí văn học
Chương 12: Tác phẩm chính luận
Chương 13: Một số thể loại văn học trung đại
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Lí luận văn học - Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học
Tác giả:  PHƯƠNG LỰU
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : PHƯƠNG LỰU
Còn trong kho: 50 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung gồm có:

Chương 1: Phương thức tồn tại của Văn học- văn bản và tác phẩm
Chương 2: Ngôn từ trong văn bản văn học
Chương 3: Thế giới nghệ thuật, sự kiện, cốt truyện và trần thuật
Chương 4: Nhân vật văn học
Chương 5: Kết cấu tác phẩm văn học
Chương 6: Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm văn bản
Chương 7: Thể loại tác phẩm văn học
Chương 8: Thơ ca
Chương 9: Truyện và tiểu thuyết
Chương 10: Văn học kịch
Chương 11: Kí văn học
Chương 12: Tác phẩm chính luận
Chương 13: Một số thể loại văn học trung đại
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn