Tác giả: LÊ QUÝ ĐÔN
Quế đường thi tập tập I
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 50 cuốn
Lê Quý Đôn (1726 -1784), con người của công việc, là một chính khách, mang hoài bão kinh bang, mong muốn triều Lê có một thời thịnh trị. Ông cũng là một học giả có hoài bão khám phá những vấn đề lớn của trời đất, cổ kim. Khối trước tác đồ sộ và những thành tựu trên con đường làm quan của Lê Quý Đôn cho ta biết tài năng, tư tưởng, hoài bão và những cống hiến của ông cho văn hoá, đất nước, còn Quế Đường thi tập cho ta biết một vài khía cạnh khác và cụ thể về con người thơ Lê Quý Đôn.
Giá: 195,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Quế đường thi tập tập I
Tác giả:  LÊ QUÝ ĐÔN
Phát hành bởi : NXB Đại học Sư phạm
Tác giả : LÊ QUÝ ĐÔN
Còn trong kho: 50 cuốn
195,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Lê Quý Đôn (1726 -1784), con người của công việc, là một chính khách, mang hoài bão kinh bang, mong muốn triều Lê có một thời thịnh trị. Ông cũng là một học giả có hoài bão khám phá những vấn đề lớn của trời đất, cổ kim. Khối trước tác đồ sộ và những thành tựu trên con đường làm quan của Lê Quý Đôn cho ta biết tài năng, tư tưởng, hoài bão và những cống hiến của ông cho văn hoá, đất nước, còn Quế Đường thi tập cho ta biết một vài khía cạnh khác và cụ thể về con người thơ Lê Quý Đôn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn