Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
Sổ tay Đảng viên
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 99 cuốn
Sổ tay ghi chép dành cho Đảng viên
Giá: 45,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Sổ tay Đảng viên
Tác giả:  Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam
Còn trong kho: 99 cuốn
45,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sổ tay ghi chép dành cho Đảng viên
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn