Tác giả: Quốc hội nước CHXHCNVN
Luật thi hành án, tạm giữ, tạm giam, luật đặc xá
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Đặc xá quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. Nhà xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản cuốn sách Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Đặc xá nhằm giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt đầy đủ những nội dung, quy định mới trên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo cần thiết và hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy./.
Giá: 30,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Luật thi hành án, tạm giữ, tạm giam, luật đặc xá
Tác giả:  Quốc hội nước CHXHCNVN
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Quốc hội nước CHXHCNVN
Còn trong kho: 100 cuốn
30,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam. Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Đặc xá quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. Nhà xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản cuốn sách Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Đặc xá nhằm giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt đầy đủ những nội dung, quy định mới trên. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo cần thiết và hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy./.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn