Tác giả: Đào Đình Hiếu
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong hiến pháp năm 2013
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 49 cuốn
Để góp phần làm rõ hơn tinh thần, nội dung của Hiến pháp năm 2013, đưa Hiến pháp vào cuộc sống, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hỗ trợ người đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trong bản Hiến pháp năm 2013, đồng thời, cung cấp thêm một số luận cứ góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng  vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.
Giá: 92,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong hiến pháp năm 2013
Tác giả:  Đào Đình Hiếu
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Đào Đình Hiếu
Còn trong kho: 49 cuốn
92,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Để góp phần làm rõ hơn tinh thần, nội dung của Hiến pháp năm 2013, đưa Hiến pháp vào cuộc sống, Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản cuốn sách Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hỗ trợ người đọc tìm hiểu và nghiên cứu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trong bản Hiến pháp năm 2013, đồng thời, cung cấp thêm một số luận cứ góp phần phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng  vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn