Tác giả: Quốc hội nước CHXHCNVN
Luật an ninh mạng
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Luật gồm 7 Chương, 43 Điều.
Giá: 18,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Luật an ninh mạng
Tác giả:  Quốc hội nước CHXHCNVN
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Quốc hội nước CHXHCNVN
Còn trong kho: 100 cuốn
18,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Luật gồm 7 Chương, 43 Điều.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn