Tác giả: Quốc hội nước CHXHCNVN
Luật phòng chống tham nhũng
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 100 cuốn
Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2018 có một số điểm mới như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung; Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12; Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai; Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc; Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Giá: 26,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Luật phòng chống tham nhũng
Tác giả:  Quốc hội nước CHXHCNVN
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Quốc hội nước CHXHCNVN
Còn trong kho: 100 cuốn
26,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2018 có một số điểm mới như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung; Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12; Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai; Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc; Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn