Tác giả: Bùi Đình Phong
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 100 cuốn
Chương 1: Những nội dung cơ bản của tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương này được viết theo tinh thần Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- OT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên, các bài trong chương này là nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sách và các giáo trình mà tác giả biên soạn và đã giảng dạy nhiều năm cho các đối tượng khác nhau. Chương 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chương 1, chương này trình bày cụ thể một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay theo tinh thần các Đại hội Đảng gần đây, đặc biệt Đại hội XII và nghị quyết các Hội nghị Trung ương về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII
Giá: 88,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Tác giả:  Bùi Đình Phong
Phát hành bởi : NXB Công An Nhân Dân
Tác giả : Bùi Đình Phong
Còn trong kho: 100 cuốn
88,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Chương 1: Những nội dung cơ bản của tự tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương này được viết theo tinh thần Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- OT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên, các bài trong chương này là nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sách và các giáo trình mà tác giả biên soạn và đã giảng dạy nhiều năm cho các đối tượng khác nhau. Chương 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chương 1, chương này trình bày cụ thể một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay theo tinh thần các Đại hội Đảng gần đây, đặc biệt Đại hội XII và nghị quyết các Hội nghị Trung ương về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn