Tác giả: Nguyễn Xuân Trung
Phát triển kinh tế dịh vụ ở ấn độ từ năm 1991 đến nay (sách chuyên khảo)
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 58 cuốn
Cuốn sách "Phát triển kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ từ năm 1991 đến nay" do Nguyễn Xuân Trung chủ biên cho biết, phát triển kinh tế dịch vụ đã giúp nền kinh tế Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu quan trọng kể từ những năm 90 của thế kỷ XX, cụ thể: thứ nhất: Dịch vụ là khu vực đã dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ kể từ những năm cải cách phát triển kinh tế đầu thập niên 90 thế kỷ XX; thứ hai: Sự phát triển dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, giảm bớt tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; thứ 3: Phát triển dịch vụ ở Ấn Độ đặc biệt là những dịch vụ liên quan đến công nghệ cao và các dịch vụ “tri thức” đã đưa Ấn Độ tiếp cận ngay với công nghệ cao và đổi mới, và đất nước này đã rất thành công trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn; thứ tư: Khu vực dịch vụ là khu vực năng động, thu hút nhiều đầu tư trong và ngoài nước; thứ năm: Phát triển dịch vụ theo định hướng xuất khẩu đã giúp giải quyết công ăn việc làm, tăng nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế, cải thiện mức sống dân cư.
Việt Nam và Ấn Độ hiện đang có mối quan hệ ngày càng mật thiết và có nhiều điểm tương đồng, cả hai quốc gia châu Á đang phát triển đi lên từ một xuất phát điểm thấp với mục tiêu hướng tới sự phát triển toàn diện. Do đó, việc nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế Ấn Độ, đặc biệt là ngành dịch vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Giá: 77,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Phát triển kinh tế dịh vụ ở ấn độ từ năm 1991 đến nay (sách chuyên khảo)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Trung
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Nguyễn Xuân Trung
Còn trong kho: 58 cuốn
77,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách "Phát triển kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ từ năm 1991 đến nay" do Nguyễn Xuân Trung chủ biên cho biết, phát triển kinh tế dịch vụ đã giúp nền kinh tế Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu quan trọng kể từ những năm 90 của thế kỷ XX, cụ thể: thứ nhất: Dịch vụ là khu vực đã dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ kể từ những năm cải cách phát triển kinh tế đầu thập niên 90 thế kỷ XX; thứ hai: Sự phát triển dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, giảm bớt tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; thứ 3: Phát triển dịch vụ ở Ấn Độ đặc biệt là những dịch vụ liên quan đến công nghệ cao và các dịch vụ “tri thức” đã đưa Ấn Độ tiếp cận ngay với công nghệ cao và đổi mới, và đất nước này đã rất thành công trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn; thứ tư: Khu vực dịch vụ là khu vực năng động, thu hút nhiều đầu tư trong và ngoài nước; thứ năm: Phát triển dịch vụ theo định hướng xuất khẩu đã giúp giải quyết công ăn việc làm, tăng nguồn thu ngoại tệ cho nền kinh tế, cải thiện mức sống dân cư.
Việt Nam và Ấn Độ hiện đang có mối quan hệ ngày càng mật thiết và có nhiều điểm tương đồng, cả hai quốc gia châu Á đang phát triển đi lên từ một xuất phát điểm thấp với mục tiêu hướng tới sự phát triển toàn diện. Do đó, việc nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế Ấn Độ, đặc biệt là ngành dịch vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn