Tác giả: Hà Đình Thành
Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 50 cuốn
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa sâu sắc trong mối tương quan giữa truyền thống và hiện đại, tháng 11/2016, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH" do PGS.TS. Hà Đình Thành, Viện KHXH vùng Trung Bộ chủ biên.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận cuốn sách được cấu trúc thành 5 chương: Chương 1: Khái quát về cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Chương 2: Một số vấn đề lý luận về văn hóa biển và giá trị văn hóa biển; Chương 3: Nhận diện giá trị văn hóa biển trong đời sống văn hóa vật chất, xã hội và tinh thần của cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Chương 4: Biến đổi giá trị văn hóa biển của cư dân; Chương 5: Quan điểm, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển của cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh đẩy mạnh CNH, HĐH.
Giá: 112,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tác giả:  Hà Đình Thành
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Hà Đình Thành
Còn trong kho: 50 cuốn
112,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa sâu sắc trong mối tương quan giữa truyền thống và hiện đại, tháng 11/2016, Nhà Xuất bản Khoa học xã hội đã phát hành ấn phẩm mang tên “Văn hóa biển và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH" do PGS.TS. Hà Đình Thành, Viện KHXH vùng Trung Bộ chủ biên.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận cuốn sách được cấu trúc thành 5 chương: Chương 1: Khái quát về cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Chương 2: Một số vấn đề lý luận về văn hóa biển và giá trị văn hóa biển; Chương 3: Nhận diện giá trị văn hóa biển trong đời sống văn hóa vật chất, xã hội và tinh thần của cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Chương 4: Biến đổi giá trị văn hóa biển của cư dân; Chương 5: Quan điểm, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển của cư dân ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh đẩy mạnh CNH, HĐH.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn