Tác giả: Đặng Minh Đức
Bảo hiểm nông nghiệp chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu (sách chuyên khảo)
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 63 cuốn
Cuốn sách "Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu" của Đặng Minh Đức chủ biên cho biết ở châu Âu, chính sách bảo hiểm nông nghiệp được hình thành và triển khai ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, trong đó những quy định và cách thức triển khai về bảo hiểm nông nghiệp ở mỗi quốc gia khác nhau tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội.
Việt Nam là một nước nông nghiệp, với hơn 70% dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro như giá cả, thời tiết, dịch bệnh, thiên tai... khiến nông dân, người sản xuất nông nghiệp chịu nhiều thiệt hại. Đến nay, chính sách bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục kéo dài sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm nhưng vẫn còn nhiều lúng túng nên cần tiếp tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo hiểm nông nghiệp- Tập trung phân tích các lý luận cơ bản về chính sách bảo hiểm nông nghiệp, nội dung và nội hàm khái niệm bảo hiểm nông nghiệp, phân tích những rủi ro tác động đến quá trình triển khai chính sách nông nghiệp ở một số nước châu Âu.
Chương 2: Thực tiễn triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số nước châu Âu – Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, thực tiễn triển khai, một số cơ hội và thách thức trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan.
Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm và gợi mở chính sách cho Việt Nam – Nội dung chương này tập trung phân tích, đánh giá và rút ra bài học lý luận và thực tiễn cũng như một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn chương trình bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.
Giá: 76,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bảo hiểm nông nghiệp chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu (sách chuyên khảo)
Tác giả:  Đặng Minh Đức
Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội
Tác giả : Đặng Minh Đức
Còn trong kho: 63 cuốn
76,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách "Bảo hiểm nông nghiệp: Chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ châu Âu" của Đặng Minh Đức chủ biên cho biết ở châu Âu, chính sách bảo hiểm nông nghiệp được hình thành và triển khai ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, trong đó những quy định và cách thức triển khai về bảo hiểm nông nghiệp ở mỗi quốc gia khác nhau tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội.
Việt Nam là một nước nông nghiệp, với hơn 70% dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro như giá cả, thời tiết, dịch bệnh, thiên tai... khiến nông dân, người sản xuất nông nghiệp chịu nhiều thiệt hại. Đến nay, chính sách bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục kéo dài sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm nhưng vẫn còn nhiều lúng túng nên cần tiếp tục hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo hiểm nông nghiệp- Tập trung phân tích các lý luận cơ bản về chính sách bảo hiểm nông nghiệp, nội dung và nội hàm khái niệm bảo hiểm nông nghiệp, phân tích những rủi ro tác động đến quá trình triển khai chính sách nông nghiệp ở một số nước châu Âu.
Chương 2: Thực tiễn triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số nước châu Âu – Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, thực tiễn triển khai, một số cơ hội và thách thức trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan.
Chương 3: Một số bài học kinh nghiệm và gợi mở chính sách cho Việt Nam – Nội dung chương này tập trung phân tích, đánh giá và rút ra bài học lý luận và thực tiễn cũng như một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn chương trình bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn