Tác giả: TTPH
Luật quy hoạch
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 100 cuốn
Luật quy hoạch quy định về việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.
Giá: 28,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Luật quy hoạch
Tác giả:  TTPH
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Tác giả : TTPH
Còn trong kho: 100 cuốn
28,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật quy hoạch quy định về việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn