Tác giả: TTPH
Luật đo đạc và bản đồ
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 100 cuốn
Luật đo đạc bản đồ quy đinh về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng lượng sản phẩm đo đạc bản đồ
Giá: 25,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Luật đo đạc và bản đồ
Tác giả:  TTPH
Phát hành bởi : NXB TNMT & BĐVN
Tác giả : TTPH
Còn trong kho: 100 cuốn
25,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luật đo đạc bản đồ quy đinh về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng lượng sản phẩm đo đạc bản đồ
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn