Tác giả: Nguyễn Văn Khang
Dao động phi tuyến ứng dụng
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 4 cuốn
Cuốn sách này được viết trên cơ sở các bài giảng của tác giả cho các lớp Cao học về Cơ học ứng dụng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong khoảng hai chục năm vừa qua. Nội dung cuốn sách được trình bày trong tám chương. Chương một giới thiệu một số kiến thức về mặt phẳng pha. Chương hai trình bày các hiện tượng cơ bản và các phương pháp tính dao động của hệ phi tuyến một bậc tự do. Chương ba giới thiệu một số kiến thức về ổn định chuyển động liên quan đến nghiên cứu ổn định của các dao động phi tuyến tuần hoàn. Chương bốn trình bày các kiến thức về tính toán dao động phi tuyến yếu của hệ nhiều bậc tự do bằng phương pháp trung bình hóa. Chương năm trình bày phương pháp bắn tính toán dao động tuần hoàn của hệ phi tuyến mạnh. Chương sáu trình bày phương pháp cân bằng điều hòa gia lượng tính toán dao động tuần hoàn của hệ phi tuyến mạnh. Chương bảy giới thiệu một số bài toán áp dụng của lý thuyết dao động phi tuyến trong cơ khí, xây dựng, và giao thông. Chương tám trình bày mở đầu về dao động hỗn độn.
Giá: 115,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Dao động phi tuyến ứng dụng
Tác giả:  Nguyễn Văn Khang
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Văn Khang
Còn trong kho: 4 cuốn
115,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này được viết trên cơ sở các bài giảng của tác giả cho các lớp Cao học về Cơ học ứng dụng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong khoảng hai chục năm vừa qua. Nội dung cuốn sách được trình bày trong tám chương. Chương một giới thiệu một số kiến thức về mặt phẳng pha. Chương hai trình bày các hiện tượng cơ bản và các phương pháp tính dao động của hệ phi tuyến một bậc tự do. Chương ba giới thiệu một số kiến thức về ổn định chuyển động liên quan đến nghiên cứu ổn định của các dao động phi tuyến tuần hoàn. Chương bốn trình bày các kiến thức về tính toán dao động phi tuyến yếu của hệ nhiều bậc tự do bằng phương pháp trung bình hóa. Chương năm trình bày phương pháp bắn tính toán dao động tuần hoàn của hệ phi tuyến mạnh. Chương sáu trình bày phương pháp cân bằng điều hòa gia lượng tính toán dao động tuần hoàn của hệ phi tuyến mạnh. Chương bảy giới thiệu một số bài toán áp dụng của lý thuyết dao động phi tuyến trong cơ khí, xây dựng, và giao thông. Chương tám trình bày mở đầu về dao động hỗn độn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn