Tác giả: Trần Hoài Linh
Mạng nơ ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 428 cuốn
Cuốn sách bao gồm 8 chương, trình bày một số kiến thức cơ bản về một chuyên ngành tương đối mới của ngành Trí tuệ nhân tạo là các mạng nơ–rôn nhân tạo và một số khả năng ứng dụng thực tế của các công cụ mạng nơ–rôn nhân tạo trong các bài toán xử lý tín hiệu thực tế. Chương 1 giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong chuyên ngành mạng nơ–rôn nhân tạo và điểm qua về quá trình phát triển của chuyên ngành này. Chương 2 và chương 3 trình bày về mô hình toán học mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn truyền thẳng. Chương 4 giới thiệu qua về khái niệm mạng nơ–rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động theo mô hình này. Chương 5 tóm tắt về nguyên tắc xây dựng mô hình theo thuật toán tự tổ chức và mạng Kohonen hoạt động theo nguyên tắc đó. Chương 6 tóm tắt các ý tưởng chính của lô–gic mờ và mạng nơ–rôn lô–gic mờ. Một số các ứng dụng thực tế gồm các bài toán dự báo, ước lượng, xử lý thông tin ảnh,… được trình bày trong chương 7. Chương 8 giới thiệu một số giải pháp mạch tích hợp mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn.
Giá: 89,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Mạng nơ ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu
Tác giả:  Trần Hoài Linh
Phát hành bởi : NXB Bách Khoa Hà Nội
Tác giả : Trần Hoài Linh
Còn trong kho: 428 cuốn
89,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách bao gồm 8 chương, trình bày một số kiến thức cơ bản về một chuyên ngành tương đối mới của ngành Trí tuệ nhân tạo là các mạng nơ–rôn nhân tạo và một số khả năng ứng dụng thực tế của các công cụ mạng nơ–rôn nhân tạo trong các bài toán xử lý tín hiệu thực tế. Chương 1 giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong chuyên ngành mạng nơ–rôn nhân tạo và điểm qua về quá trình phát triển của chuyên ngành này. Chương 2 và chương 3 trình bày về mô hình toán học mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn truyền thẳng. Chương 4 giới thiệu qua về khái niệm mạng nơ–rôn có phản hồi và một số mạng hoạt động theo mô hình này. Chương 5 tóm tắt về nguyên tắc xây dựng mô hình theo thuật toán tự tổ chức và mạng Kohonen hoạt động theo nguyên tắc đó. Chương 6 tóm tắt các ý tưởng chính của lô–gic mờ và mạng nơ–rôn lô–gic mờ. Một số các ứng dụng thực tế gồm các bài toán dự báo, ước lượng, xử lý thông tin ảnh,… được trình bày trong chương 7. Chương 8 giới thiệu một số giải pháp mạch tích hợp mô phỏng nơ–rôn và mạng nơ–rôn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn