Tác giả: Hồ Sĩ Dương
Hồ thượng thư gia lễ
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 499 cuốn
Hồ thượng thư gia lễ của Hồ Sĩ Dương (1622 - 1682) có vai trò đặc biệt trong hệ thống tác phẩm gia lễ Việt Nam và trong quá trình phát triển gia lễ của người Việt. Nghiên cứu tác phẩm này hướng tới các mục tiêu: giới thiệu tác giả và giải quyết vấn đề văn bản học tác phẩm, phân tích giá trị tác phẩm trong hệ thống tác phẩm gia lễ Việt Nam, phân tích vị thế của tác phẩm trong lịch sử gia lễ ở Việt Nam; từ đó luận án góp phần giải quyết một số vấn đề lớn về gia lễ người Việt, như khái niệm gia lễ Việt Nam, lịch sử gia lễ Việt Nam, yếu tố văn hóa Trung Quốc trong gia lễ Việt Nam.
Giá: 129,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hồ thượng thư gia lễ
Tác giả:  Hồ Sĩ Dương
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Tác giả : Hồ Sĩ Dương
Còn trong kho: 499 cuốn
129,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hồ thượng thư gia lễ của Hồ Sĩ Dương (1622 - 1682) có vai trò đặc biệt trong hệ thống tác phẩm gia lễ Việt Nam và trong quá trình phát triển gia lễ của người Việt. Nghiên cứu tác phẩm này hướng tới các mục tiêu: giới thiệu tác giả và giải quyết vấn đề văn bản học tác phẩm, phân tích giá trị tác phẩm trong hệ thống tác phẩm gia lễ Việt Nam, phân tích vị thế của tác phẩm trong lịch sử gia lễ ở Việt Nam; từ đó luận án góp phần giải quyết một số vấn đề lớn về gia lễ người Việt, như khái niệm gia lễ Việt Nam, lịch sử gia lễ Việt Nam, yếu tố văn hóa Trung Quốc trong gia lễ Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn