Tác giả: Sakaiya Taichi
Mười hai người lập ra nước Nhật
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 30 cuốn
Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để đạt được những thành quả, Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời tích cực tiếp thu, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Từ một đất nước bị tổn thất nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ngày nay Nhật Bản đã vươn lên trở thành một nước công nghiệp hiện đại và là một trong những nước phát triển nhanh nhất thế giới.
Hiện tượng “thần kỳ” trong phát triển kinh tế của Nhật Bản đã được giới nghiên cứu trên thế giới và ngay cả ở nước Nhật hết sức quan tâm. Người ta cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công về kinh tế của Nhật Bản là do người dân Nhật không chỉ biết gạn lọc và tiếp thu những thành tựu khoa học – kỹ thuật của bên ngoài, mà còn biết bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, biết quản lý đất nước, doanh nghiệp phù hợp với đặc tính văn hóa của mình.
Giá: 94,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Mười hai người lập ra nước Nhật
Tác giả:  Sakaiya Taichi
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Sakaiya Taichi
Còn trong kho: 30 cuốn
94,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để đạt được những thành quả, Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời tích cực tiếp thu, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản. Từ một đất nước bị tổn thất nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ngày nay Nhật Bản đã vươn lên trở thành một nước công nghiệp hiện đại và là một trong những nước phát triển nhanh nhất thế giới.
Hiện tượng “thần kỳ” trong phát triển kinh tế của Nhật Bản đã được giới nghiên cứu trên thế giới và ngay cả ở nước Nhật hết sức quan tâm. Người ta cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công về kinh tế của Nhật Bản là do người dân Nhật không chỉ biết gạn lọc và tiếp thu những thành tựu khoa học – kỹ thuật của bên ngoài, mà còn biết bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, biết quản lý đất nước, doanh nghiệp phù hợp với đặc tính văn hóa của mình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn