Tác giả: Vũ Dương Ninh
Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt nam(1940-2010)
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 308 cuốn
Nội dung cuốn sách trình bày những nét cơ bản về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn biến trong quan hệ đối ngoại để từ đó rút ra những nhận định chung va những bài học kinh nghiệm. Tập trung vào vấn đề đối ngoại nên những lĩnh vực khác như quân sự , kinh tế, văn hóa chỉ để đề cập những nét lớn để phát họa bối cảnh chung của lịch sử trong từng giai đoạn.
Giá: 106,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt nam(1940-2010)
Tác giả:  Vũ Dương Ninh
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Vũ Dương Ninh
Còn trong kho: 308 cuốn
106,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách trình bày những nét cơ bản về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn, bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến các sự kiện, diễn biến trong quan hệ đối ngoại để từ đó rút ra những nhận định chung va những bài học kinh nghiệm. Tập trung vào vấn đề đối ngoại nên những lĩnh vực khác như quân sự , kinh tế, văn hóa chỉ để đề cập những nét lớn để phát họa bối cảnh chung của lịch sử trong từng giai đoạn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn