Tác giả: Phạm Thúy Nga (chủ biên)
Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 194 cuốn
Việc nâng cao năng lực thực thi, nhận thức cho công chúng và doanh nghiệp, tổ chức bộ máy thực thi hiệu quả là rất cần thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và cơ chế nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Việt Nam là việc làm cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
Cuốn sách  "Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thế trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay" khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam hiện nay; thực trang pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam; quan điểm, yêu cầu, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Cuốn sách sẽ giúp độc giả, người lao động, người sử dụng lao động và những người thực thi, nghiên cứu giảng dạy về pháp luật lao động nói chung, pháp luật về thương lượng tập thể nói riêng hiểu đầy đủ, toàn diện về những vấn đề lí luận cũng như thực trạng pháp luật hiện hành từ đó đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Giá: 48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)
Tác giả:  Phạm Thúy Nga (chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Phạm Thúy Nga (chủ biên)
Còn trong kho: 194 cuốn
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Việc nâng cao năng lực thực thi, nhận thức cho công chúng và doanh nghiệp, tổ chức bộ máy thực thi hiệu quả là rất cần thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và cơ chế nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Việt Nam là việc làm cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
Cuốn sách  "Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thế trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam hiện nay" khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam hiện nay; thực trang pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam; quan điểm, yêu cầu, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Cuốn sách sẽ giúp độc giả, người lao động, người sử dụng lao động và những người thực thi, nghiên cứu giảng dạy về pháp luật lao động nói chung, pháp luật về thương lượng tập thể nói riêng hiểu đầy đủ, toàn diện về những vấn đề lí luận cũng như thực trạng pháp luật hiện hành từ đó đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn