Tác giả: Lê Thị Đan Dung (Chủ biên)
Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm (Sách chuyên khảo)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 208 cuốn
Với mục đích tìm hiểu thực trạng phát triển con người của một số cộng đồng dân tộc thiểu số trên các phương diện cơ hội, năng lực, bền vững và hiệu quả; xác định các vấn đề về phát triển con người của một số cộng đồng dân tộc thiểu số qua các phương diện, và nguyên nhân của nó. Từ thực tiễn triển khai nghiên cứu tại tỉnh Hà Giang - nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đa số tại Việt Nam, nội dung cuốn sách "Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm" được trình bày trong ba chương:
Chương 1, Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số từ góc độ việc làm.
Chương 2, trình bày thực trạng phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số từ góc độ việc làm trên các phương diện bao gồm cơ hội (tính sẵn có của việc làm và tiếp cận thông tin việc làm), năng lực (năng lực đáp ứng việc làm và năng lực tự tạo việc làm), bền vững (tiếp cận an sinh xã hội, khả năng tìm việc làm mới có thu nhập cao hơn hoặc khi bị mất việc làm), hiệu quả (thu nhập, tính chủ thể trong công việc và mức độ hài lòng với công việc).
Chương 3 phân tích các vấn đề phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số từ góc độ việc làm và các nguyên nhân của vấn đề, từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang.
Giá: 44,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm (Sách chuyên khảo)
Tác giả:  Lê Thị Đan Dung (Chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Lê Thị Đan Dung (Chủ biên)
Còn trong kho: 208 cuốn
44,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Với mục đích tìm hiểu thực trạng phát triển con người của một số cộng đồng dân tộc thiểu số trên các phương diện cơ hội, năng lực, bền vững và hiệu quả; xác định các vấn đề về phát triển con người của một số cộng đồng dân tộc thiểu số qua các phương diện, và nguyên nhân của nó. Từ thực tiễn triển khai nghiên cứu tại tỉnh Hà Giang - nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đa số tại Việt Nam, nội dung cuốn sách "Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm" được trình bày trong ba chương:
Chương 1, Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số từ góc độ việc làm.
Chương 2, trình bày thực trạng phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số từ góc độ việc làm trên các phương diện bao gồm cơ hội (tính sẵn có của việc làm và tiếp cận thông tin việc làm), năng lực (năng lực đáp ứng việc làm và năng lực tự tạo việc làm), bền vững (tiếp cận an sinh xã hội, khả năng tìm việc làm mới có thu nhập cao hơn hoặc khi bị mất việc làm), hiệu quả (thu nhập, tính chủ thể trong công việc và mức độ hài lòng với công việc).
Chương 3 phân tích các vấn đề phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số từ góc độ việc làm và các nguyên nhân của vấn đề, từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn