Tác giả: Vũ Thị Thanh (chủ biên)
Hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người (sách chuyên khảo)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 200 cuốn
Trong bối cảnh thế giới hiện nay chú trọng đến sự phát triển bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau thì sự hòa nhập xã hội của các nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật, ngày càng được quan tâm. Hoà nhập xã hội có gắn bó mật thiết với phát triển con người và được coi là tiền đề thiết yếu cho sự phát triển con người. Để có được sự hòa nhập đòi hỏi phải loại bỏ được những rào cản gây ra sự tách biệt xã hội và tăng cường năng lực của những nhóm dễ bị tổn thương để họ có thể tham gia vào mọi phương diện của đời sống xã hội. Hiện nay, người khuyết tật chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới và sự phát triển con người của nhóm đối tượng này còn rất hạn chế. Đối với Việt Nam - một quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á Thái Bình Dương -  sự phát triển của người khuyết tật còn gặp nhiều thách thức trên nhiều lĩnh vực cùa đời sống như giáo dục, sức khỏe, thu nhập, việc làm. Do đó, người khuyết tật đối mặt với nguy cơ bị tách biệt xã hội. Cuốn sách "Hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người" là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả do Vũ Thị Thanh Hòa chủ biên nhằm tìm hiểu về thực trạng hòa nhập xã hội của người khuyết tật thông qua việc trả lời các câu hỏi: Người khuyết tật hiện nay được hòa nhập như thế nào trên các phương diện cơ bản của sự phát triển con người? Các yếu tố từ cấp độ thiết chế, cộng đồng, gia đình và cá nhân ảnh hưởng như thế nào tới sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật? Nghiên cứu này được triển khai thực hiện tại tỉnh Thái Bình - nơi có tỷ lệ người khuyết tật cao nhất ở Việt Nam.
Giá: 42,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người (sách chuyên khảo)
Tác giả:  Vũ Thị Thanh (chủ biên)
Phát hành bởi : NXB Khoa Học Xã Hội
Tác giả : Vũ Thị Thanh (chủ biên)
Còn trong kho: 200 cuốn
42,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong bối cảnh thế giới hiện nay chú trọng đến sự phát triển bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau thì sự hòa nhập xã hội của các nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật, ngày càng được quan tâm. Hoà nhập xã hội có gắn bó mật thiết với phát triển con người và được coi là tiền đề thiết yếu cho sự phát triển con người. Để có được sự hòa nhập đòi hỏi phải loại bỏ được những rào cản gây ra sự tách biệt xã hội và tăng cường năng lực của những nhóm dễ bị tổn thương để họ có thể tham gia vào mọi phương diện của đời sống xã hội. Hiện nay, người khuyết tật chiếm khoảng 15% dân số trên thế giới và sự phát triển con người của nhóm đối tượng này còn rất hạn chế. Đối với Việt Nam - một quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á Thái Bình Dương -  sự phát triển của người khuyết tật còn gặp nhiều thách thức trên nhiều lĩnh vực cùa đời sống như giáo dục, sức khỏe, thu nhập, việc làm. Do đó, người khuyết tật đối mặt với nguy cơ bị tách biệt xã hội. Cuốn sách "Hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người" là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả do Vũ Thị Thanh Hòa chủ biên nhằm tìm hiểu về thực trạng hòa nhập xã hội của người khuyết tật thông qua việc trả lời các câu hỏi: Người khuyết tật hiện nay được hòa nhập như thế nào trên các phương diện cơ bản của sự phát triển con người? Các yếu tố từ cấp độ thiết chế, cộng đồng, gia đình và cá nhân ảnh hưởng như thế nào tới sự hòa nhập xã hội của người khuyết tật? Nghiên cứu này được triển khai thực hiện tại tỉnh Thái Bình - nơi có tỷ lệ người khuyết tật cao nhất ở Việt Nam.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn