Tác giả: Jane Nelsen
Kỷ luật tích cực trong lớp học, Tái bản 2019
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 50 cuốn
Với cuốn sách này, bạn sẽ học được cách: Tạo một môi trường lớp học thúc đẩy tinh thần học thuật, Sử dụng hiệu quả sự khích lệ thay vì phần thưởng và lời khen ngợi, Giúp trẻ thấm nhuần những kỹ năng xã hội quan trọng và các hành vi tích cực qua các buổi sinh hoạt lớp, Hiểu được tại sao mời gọi trẻ tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề lại hiệu quả hơn việc áp dụng hình phạt, Hiểu được động lực đằng sau hành vi của trẻ thay vì tìm kiếm nguyên nhân, Và nhiều điều khác nữa… Giờ đây bạn đã có thể sử dụng những chiến lược Kỷ luật Tích cực được minh chứng qua thời gian này để tạo một nền tảng vững chắc cho việc hình thành và phát triển sự hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh.
Giá: 82,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kỷ luật tích cực trong lớp học, Tái bản 2019
Tác giả:  Jane Nelsen
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Jane Nelsen
Còn trong kho: 50 cuốn
82,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Với cuốn sách này, bạn sẽ học được cách: Tạo một môi trường lớp học thúc đẩy tinh thần học thuật, Sử dụng hiệu quả sự khích lệ thay vì phần thưởng và lời khen ngợi, Giúp trẻ thấm nhuần những kỹ năng xã hội quan trọng và các hành vi tích cực qua các buổi sinh hoạt lớp, Hiểu được tại sao mời gọi trẻ tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề lại hiệu quả hơn việc áp dụng hình phạt, Hiểu được động lực đằng sau hành vi của trẻ thay vì tìm kiếm nguyên nhân, Và nhiều điều khác nữa… Giờ đây bạn đã có thể sử dụng những chiến lược Kỷ luật Tích cực được minh chứng qua thời gian này để tạo một nền tảng vững chắc cho việc hình thành và phát triển sự hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn