Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và quan hệ lao động
Phát hành bởi : NXB Lao động - Xã hội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 200 cuốn
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và quan hệ lao động
Giá: 150,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và quan hệ lao động
Tác giả:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phát hành bởi : NXB Lao động - Xã hội
Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Còn trong kho: 200 cuốn
150,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương và quan hệ lao động
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn