Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Sổ tay phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Phát hành bởi : NXB Lao động - Xã hội
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 300 cuốn
Cung cấp những lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, quan điểm, mục tiêu đặt ra khi xây dựng luật…
Giá: 60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Sổ tay phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tác giả:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phát hành bởi : NXB Lao động - Xã hội
Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Còn trong kho: 300 cuốn
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cung cấp những lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, quan điểm, mục tiêu đặt ra khi xây dựng luật…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn