Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Những nội dung mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Phát hành bởi : NXB Lao động - Xã hội
Năm phát hành : 2015 Còn trong kho : 200 cuốn
Giới thiệu những thông tin về nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm xã hội…
Giá: 38,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Những nội dung mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Tác giả:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phát hành bởi : NXB Lao động - Xã hội
Tác giả : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Còn trong kho: 200 cuốn
38,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giới thiệu những thông tin về nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm xã hội…
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn