Tác giả: Lê Quang Ánh
Định lý cuối cùng của Fermat
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 49 cuốn
Trong câu chuyện này, chúng tôi sẽ trình bày ngọn ngành của bài toán, từ những vấn đề Số học và Hình học đơn giản nhất đến những phương tiện Toán học phức tạp để có được một chứng minh đúng đắn, qua biết bao nhiêu nỗ lực của các nhà Toán học thuộc nhiều thế hệ. Qua đó chúng ta cũng biết thêm được một số nét về đời sống và việc làm của một số các nhà Toán học có liên quan.
Giá: 62,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Định lý cuối cùng của Fermat
Tác giả:  Lê Quang Ánh
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả : Lê Quang Ánh
Còn trong kho: 49 cuốn
62,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong câu chuyện này, chúng tôi sẽ trình bày ngọn ngành của bài toán, từ những vấn đề Số học và Hình học đơn giản nhất đến những phương tiện Toán học phức tạp để có được một chứng minh đúng đắn, qua biết bao nhiêu nỗ lực của các nhà Toán học thuộc nhiều thế hệ. Qua đó chúng ta cũng biết thêm được một số nét về đời sống và việc làm của một số các nhà Toán học có liên quan.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn