Tác giả: TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên soạn)
Bác Hồ với công việc văn phòng
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Trong những năm gần đây, ở nước ta đang chuyển từ cuộc vận động thành việc làm thường xuyên trong học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức và phong cách. Cuốn sách tập hợp một số bài viết xoay quanh chủ đề Bác Hồ với công việc văn phòng được sắp xếp theo hai phần chính:
Phần thứ nhất: Một số bài viết về Bác Hồ với công việc văn phòng.
Phần thứ hai: Một số bài viết của Bác Hồ có liên quan đến công việc văn phòng.
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bác Hồ với công việc văn phòng
Tác giả:  TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên soạn)
Phát hành bởi : NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả : TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên soạn)
Còn trong kho: 50 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong những năm gần đây, ở nước ta đang chuyển từ cuộc vận động thành việc làm thường xuyên trong học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với ba nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức và phong cách. Cuốn sách tập hợp một số bài viết xoay quanh chủ đề Bác Hồ với công việc văn phòng được sắp xếp theo hai phần chính:
Phần thứ nhất: Một số bài viết về Bác Hồ với công việc văn phòng.
Phần thứ hai: Một số bài viết của Bác Hồ có liên quan đến công việc văn phòng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn