Tác giả: TS.John Mullins
Kinh doanh bằng tiền của khách hàng
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 6 cuốn
Cuốn sách giúp người làm kinh doanh trả lời các câu hỏi: “Doanh nghiệp nên từ bỏ thương hiệu và sản phẩm như thế nào để giảm thiểu các rủi ro và đạt hiệu quả cao hơn?”, cụ thể là: Doanh nghiệp từ bỏ sản phẩm và thương hiệu trong các tình huống nào?; các chiến lược, cách thức mà doanh nghiệp có thể sử dụng để từ bỏ sản phẩm và thương hiệu là gì?; quy trình nào được sử dụng cho việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu?
Giá: 225,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Kinh doanh bằng tiền của khách hàng
Tác giả:  TS.John Mullins
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tác giả : TS.John Mullins
Còn trong kho: 6 cuốn
225,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách giúp người làm kinh doanh trả lời các câu hỏi: “Doanh nghiệp nên từ bỏ thương hiệu và sản phẩm như thế nào để giảm thiểu các rủi ro và đạt hiệu quả cao hơn?”, cụ thể là: Doanh nghiệp từ bỏ sản phẩm và thương hiệu trong các tình huống nào?; các chiến lược, cách thức mà doanh nghiệp có thể sử dụng để từ bỏ sản phẩm và thương hiệu là gì?; quy trình nào được sử dụng cho việc từ bỏ sản phẩm và thương hiệu?
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn