Tác giả: Trần Đỗ Hùng
Thuật toán thông dụng
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Năm phát hành : 2010 Còn trong kho : 7 cuốn
Thuật toán thông dụng và cấu trúc dữ liệu cơ bản là những kiến thức cơ sở trong lập trình. Đây cũng là những chuyên đề được đưa vào chương trình Tin học của học sinh, sinh viên Chuyên tin. Đặc biệt, nội dung này cần thiết khi giải các bài toán Tin học dành cho học sinh giỏi Trung học Phổ thông.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Thuật toán thông dụng
Tác giả:  Trần Đỗ Hùng
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tác giả : Trần Đỗ Hùng
Còn trong kho: 7 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Thuật toán thông dụng và cấu trúc dữ liệu cơ bản là những kiến thức cơ sở trong lập trình. Đây cũng là những chuyên đề được đưa vào chương trình Tin học của học sinh, sinh viên Chuyên tin. Đặc biệt, nội dung này cần thiết khi giải các bài toán Tin học dành cho học sinh giỏi Trung học Phổ thông.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn